Skip to main content

Tumasi e muluni

[[{"fid":"3337","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo erasmus+ ","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Erasmus+"},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"logo erasmus+ ","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo Erasmus+"}},"attributes":{"alt":"logo erasmus+ ","title":"Logo Erasmus+","style":"height: 71px; width: 250px; float: left;","class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]                                                                                                                [[{"fid":"3338","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo progetto Lecturio+","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo progetto Lecturio+"},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Logo progetto Lecturio+","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Logo progetto Lecturio+"}},"attributes":{"alt":"Logo progetto Lecturio+","title":"Logo progetto Lecturio+","style":"width: 100px; height: 100px; float: right;","class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

 

 

Testo in Arbëreshe

Arbëreshe, comunità di San Marzano di San Marzano di San Giuseppe (TA)


u Jam Tumasi kau

am shumë urje

somenatë

brënda kuçine jet një skatul

me biskote

Jet lart sexhë

Sa ishtë i ndar!

biskotët nëng jesën më

kami hëngër

Çë bët hanj atè?

hap dera

dua te vete

de im kushërì

rrin jashtë

Ka sempri shtepìa plot

ma de gjimës udhë

funda imi hot : tumà

“nëng ndjen si ardurini xukëri?

Enjë e ndjenj “ thom .

Ishtë shumë i ëmbël, ka vin?

”shik” thuanjën sit

nanì shok më mirë

e shok këto pal verdi

( e njaj te barda)

gji përdè . vete atja afë e tukonj një

“Sa ishtë lish” thot këmba ime

Brënda ishtë kustu?

e tukonjë më shumë

më një bot kungfu.

e veshërët më huanjën

çë rumur!”

dukët rumuri ka bora sa skuagjokët

me uje ngrokër

dukët rumuri i xongël

e brënda ishtë i ndare, ishtë gji i kuq e njaj zezë

“kush ka car muluni imi?”

Fret vëlani rabiur.

pështana më vren e me thot

“be e ha fruti ime, ka ishtë i mirë

mos ha skorca

e bë si do ti”

grika imja e gluka imi thuanjën:

“ishtë e mire, ishtë e njom, mire!”

Hu skuagjokët ndë grikë.

gji një herë

kam hengër

kam atè urje

hanj njetër

e njetër atè

Çë ka suçëdur?

barku imi ka dëvëntur

i madhë

nanì nëng pëtë kushulonj më

Më shpëton.

Nanì vete më mirë

Barku imi ishtë mbrasër

“çi kini me te vrini”?

”bjemi një biskot?”

Références

Les auteurs de ce conte sont Alberto Giammaruco et Mauro Scarpa. Nous avons leur aimable autorisation pour l'utilisation pédagogique de ce conte et sa traduction dans toutes les langues du projet Lectŭrĭo+. Ce conte existe sous forme de livre aux éditions Kurumuny.