Sari la conținutul principal

Statutul APICAD

ARTICOL 1 – DENUMIRE

S-a fondat între membrii aderenți ai prezentului statut o asociație în temeiul legii din data de 1 iulie 1901 și al decretului din 16 august 1901, cu caracter internațional, având denumirea de ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROMOTION DE L’INTERCOMPREHENSION A DISTANCE (APICAD).

ARTICOL 2 – SCOP și ACTIVITĂȚI

Scop
Această asociație are ca scop: 
1. să reunească persoanele sau grupurile de persoane însărcinate cu promovarea intercomprehensiunii în lume, privilegiind practica intercomprehensiunii la distanță ;
2. să facă cunoscută intercomprehensiunea atât publicului larg cât și responsabililor instituționali și asociativi ;
3. să ofere un cadru legal colaborării membrilor asociației ;
4. să adere la practica și etica plurilingvismului, imperativ al prezentului și provocare a viitorului. 


Activități
Asociația

 • favorizează funcționarea și dezvoltarea rețelei sale și îi coordonează activitatea, încât să demareze activități comune și să permită membrilor săi să beneficieze de experiențele lor reciproce; 
 • susține dezvoltarea în domeniul educației și al formării pe toată durata vieții a unui conținut, a serviciilor, a pedagogiilor și a practicilor inovante, bazate pe tehnologii ale infomației și comunicării, prin intermediul unui site internet colaborativ multilingv; 
 • contrinuie la consolidarea rețelei de parteneri dispuși să găzduiască și să organizeze sesiuni de formare în intercomprehensiunea la distanță (centre de limbi, rețele de institute culturale, instituții școlare, asociații sau altele) ; 
 • susține orice inițiativă de valorificare științifică a muncii în intercomprehensiune: organizează sau favorizează întâlniri, stagii, colocvii, zile de studii internaționale, congrese și orice manifestări conforme acestor scopuri; publica dosare, pliante informative, reviste și documente pedagogice; soutient toute initiative de valorisation scientifique du travail dans l’intercompréhension : organise ou favorise des réunions, des stages, des colloques
 • asigură o viabilitate pe termen lung și o finanțare autonomă, pentru a acoperi cheltuielile de funcționare și de personal; 
 • susține posibilitățile de extindere a intercomprehensiunii din sfera limbilor romanice către alte limbi, dincolo de înrudirea lingvistică; 
 • sprijină în fața oamenilor politici cu putere de decizie acțiunile în favoarea intercomprehensiunii; 
 • analizează cooperarea cu asociații sau organisme, urmărind scopuri similare. 

ARTICOL 3 - SEDIU SOCIAL

Sediul social se găsește la adresa Lieu dit Pierre Chaude, 71300 Saint Bérain sous Sanvignes, France. El poate fi schimbat prin simpla decizie a consiliului director. 

ARTICOL 4 - DURATĂ

Durata asociației este nelimitată.

ARTICOL 5 - COMPONENȚĂ

Asociația este compusă din :

 1. Membri onorifici
 2. Membri asociați
 3. Membri activi sau aderenți.

ARTICOL 6 – ADERARE

Pentru a face parte din asociație, trebuie să primești aprobarea biroului, în una dintre reuniunile sale, pe baza cererilor de admitere prezentate. 

ARTICOL 7 - MEMBRI – COTIZAȚII

Membrii activi
Membrii activi trebuie să întrețină contacte regulate cu asociația și să inițieze proiecte naționale și regionale. Pentru a asigura vizibilitatea și coerența asociației și a mutualiza experiențele lor, secretariatul general al asociației va fi informat asupra acțiunilor pe care ei le conduc. 
Membrii asociați
Pot fi membri asociați toți cei care, fără a îndeplini condițiile cerute pentru a fi membru activ, se interesează de activitățile asociației. 
Membrii asociați se bucură de aceleași drepturi și avantaje ca membrii activi. Totuși, ei nu pot să candideze pentru posturile de președinte sau vice-președinte ale asociației. 
Membrii onorifici
Titlul de membru onorific poate fi atribuit de către consiliul director, persoanelor fizice sau juridice care au sau care au avut un aport semnalat de către asociație. Acest titlu conferă persoanelor dreptul de a face parte din adunarea generală, fără a fi obligate să plătească o cotizație. 
Membrii onorifici pot participa la adunarea generală și să ia cuvântul, dar nu au drept de vot. 
Membrii activi și cei asociați cotizează anual o sumă fixată de către adunarea generală, în urma propunerii consiliului director. 

ARTICOL 8. - RADIERI

Calitatea de membru al asociației se pierde prin :

 • demisie ;
 • deces,
 • radiere pronunțată de către adunarea generală, în urma propunerii consiliului director, pentru neplata repetată a cotizării. 
 • radiere pronunțată, în urma unei acțiuni contrare scopurilor asociației, de către adunarea generală sau la propunerea secretariatului general. 

ARTICOL 9. - AFILIERI

Prezenta asociație poate adera la alte asociații, uniuni, grupuri, prin decizia consiliului director. 

ARTICOL 10. - RESURSE

Prezenta asociație de sprijină pe un model economic, inspirat din principiile economiei programelor gratuite, combinând voluntariatul și profesionalismul. 
Resursele anuale ale asociației provin din :

 1. drepturi de înscriere, cotizații ale membrilor săi; 
 2. subvenții de la stat, regionale, județene, comunale, de la instituțiile publice și private, precum și de la comisia europeană. 
 3. resurse create cu titlu excepțional, dacă este cazul, cu acordul autorității competente (chestionare, conferințe, tombole, loterii, concerte, baluri și spectacole etc, organizate în profitul asociației);
 4. produse din vânzări, venituri publicitare și plăți pentru serviciile prestate. 

ARTICOL 11 - ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

Adunarea generală ordinară reunește toți membrii asociației, indiferent de statutul lor.
Adunarea generală a asociației este convocată o dată la doi ani, cel puțin, de către președinte, și se ține cu ocazia unui congres mondial; ea poate fi convocată, de asemenea, și în alte conjuncturi, fie in praesentia sau online, la cererea președintelui, a două treimi din consiliul director sau a unui sfert din membrii activi. 
Cel puțin cu 15 zile înainte de data fixată, membrii asociației sunt convocați de către secretariat. Ordinea de zi figurează pe convocări. 
Președintele, asistat de către membrii biroului, prezidează adunarea și expune situația juridică sau activitatea asociației.
Casierul prezintă gestiunea și calculele anuale (bilanț, profitul și anexa) cu aprobarea adunării. 
Adunarea generală fixează suma cotizațiilor anuale și a dreptului de contribuții ale diferitelor categorii de membri. 
Nu pot fi abordate decât punctele înscrise în ordinea de zi. 
Deciziile sunt luate de către majoritatea membrilor prezenți sau reprezentați. 
După epuizarea subiectelor din ordinea de zi, se urmărește înlocuirea membrilor care au ieșit din consiliu. 
Cvorumul este de jumătate din numărul total al membrilor asociației, fiecare membru poate deține două procuri în caz de imposibilitate de participare a unor colegi membri. În caz de egalitate, decizia președintelui este preponderentă. 
Toate deliberările sunt pronunțate cu mâna ridicată, exceptând alegerea membrilor consiliului. 
Deciziile adunarilor generale se impun tuturor membrilor, absenți și reprezentați. 

ARTICOL 12 - ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Dacă este nevoie, la cererea unei jumătăți plus unu din numărul membrilor înscriși, președintele poate convoca o adunare generală extraordinară, urmând modalitățile prevăzute în statutul prezent, pentru modificarea statutului, sau dizolvare, sau pentru actele privind imobilele. Modalitățile de convocare sunt aceleași ca pentru convocarea adunării generale ordinare. Deliberările sunt luate de către majoritatea membrilor prezenți.
 

ARTICOL 13 - CONSILIUL DIRECTOR

Asociația este dirijată de un consiliu director. Membrii săi sunt aleși de către adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. președintele și vice-președintele pot fi aleși de două ori consecutiv.Un vice-președinte care a avut un mandat de 8 ani, poate candida ca președinte. 
Consiliul director se reunește cel puțin o dată pe an, in paesentia sau la distanță, și de fiecare dată când este convocat de președinte sau la cererea a cel puțin un sfert din numărul membrilor. 
Fiecare membru nu poate avea decât o procură pentru un membru absent. 
Consiliul director este valabil atâta timp cât majoritatea absolută a membrilor sunt prezenți sau reprezentați. În caz de lipsă de cvorum, consiliul director este convocat din nou în maximum o lună și acela va fi valabil, oricare ar fi numărul membrilor prezenți sau reprezentați. 
O propunere a ordinii de zi a întâlnirii este trimisă membrilor consiliului director, cu cel puțin o lună înainte de întâlnire, și rămâne modificabil până în ajunul întâlnirii. 
În caz de vacanță, consiliul propune  înlocuirea provizorie a membrilor săi. Urmează ca înlocuirea definitivă să se facă la următoarea întrunire a adunării generale. Drepturile membrilor astfel aleși, încetează o dată cu expirarea mandatului membrilor înlocuiți.  

Deciziile sunt luate de către majoritatea votanților; în caz de egalitate, votul președintelui este decisiv. 
Un proces verbal întocmit de către președinte și secretarul general este trimis la fiecare membru al consiliului director și membrilor activi ai asociației, în timp de trei luni. Procesele verbale sunt semnate de către președinte și secretarul general. 
Comisiile de lucru
Consiliul director poate înființa comisii de lucru pentru orice subiect propus de către adunarea generală sau de către el însuși. Un membru al consiliului director delegat este de drept membru al oricărei comisii astfel înființate. 

ARTICLE 14 – BIROUL

Consiliul director alege dintre membrii săi un birou compus din :

 • un președinte;
 • doi vice-președinți;
 • un secretar general ;
 • un casier.

Biroul :

 • supraveghează activitățile curente ale asociației între întâlnirile consiliului director în funcție de deciziile luate de către acesta, în strânsă colaborare cu secretarul general;
 • pregătește ordinea de zi și propunerile de dezbătut în consiliul director; 
 • supraveghează difuzarea informației ;
 • asigură contactele cu membrii ;
 • decide oportunitatea și condițiile de realizare ale misiunilor încredințate atât membrilor consiliului director, cât și secretarului general ;
 • este responsabil de relațiile exterioare ale asociației .

ARTICLE 15 – INDEMNIZAȚII

Orice funcție, inclusiv cea de membru de consiliu director sau de birou, sunt gratuite și voluntare. Doar cheltuielile ocazionate de îndeplinirea mandatului sunt rambursate, în baza justificativelor. Raportul financiar prezentat adunării generale ordinare de către beneficiar, conține rambursarea cheltuielilor de misiune, de deplasare sau de reprezentare.

ARTICLE - 16 - REGULAMENT INTERIOR

Regulamentul interior este stabilit de către consiliul director, aprobat de către adunarea generală. Acest regulament este destinat să fixeze diversele puncte neprevăzute de către prezentul statut, mai ales pe acelea care au legătură cu administrarea internă a asociației. 

ARTICLE - 17 - DIZOLVAREA

Asociația nu poate fi dizolvată decât de o adunare generală extraordinară. 
Dizolvarea nu poate fi votată decât de o majoritate de două treimi din membrii prezenți sau reprezentați.  
În caz de dizolvare, adunarea generală desemnează unul sau mai mulți comisari însărcinați cu lichidarea bunurilor asociației; ea atribuie activele nete unei organizații internaționale cu caracter filantropic. 

Întocmit la Lyon , 19 iunie 2014,

Președinte, Jean-Pierre Chavagne
Secretar general, Sandra Garbarino