Skip to main content

Tumoa un d’ruatun kouzu

Text

(dialecte alémanique d'Issime, Val d'Aoste)

2

Ich bin Tumoa da stir,

un, höit da muarge, hennich

a hunnher z’töivulsch.

Im hous, sén

süssi biskutinh in an buettu.

Ischt gsturti uber

am béngji. Youpi!

4

Ischt nümmi as biskutinh,

ich hen allz kesse, was méchti

noch essen annesch?

Ich artun di tür, will

goan z’méim küsinh.

Is phet dschich en campagne, un dschéis

frigo ischt génh vollz.

6

Wa gmachut halbe weg…

méin noasu seet mer: “Tumoa, schméckhjischt

dou auch dische schmackh?”

“Jia, ich schméckhjen”, witte süssi,

van woa chint dische schmackh?

8

Méini auge seen mer: “Lugi”

dé artunich recht d’auge,

un gsinh déi grünun botschi

(un as söiri wéissu)

zattu nidder.

10

Ich goan darbéi un stüarich eina,

méin zuakal seet mer:

“Wi dsch’ischt hiellji”

Un dri, wi is et?

Dé artun dscha mit am

streich kung fu.

12

Un méini uare seen mer:

“Wittene verousege veers!”

Muntut khüeren kreckun

z’éisch unner am woarme wasser,

a lljichte veers, lljichti.

Dri ischt as gsia, allz ruats,

un phieri lljick schwoarz groani.

14

“Wier het gnjeckut méin ruatun kouzu?”

rawut dar pour in d’lounu.

Zu gsits mich un seet:

“Es, es, gottu stir,

chorr disch gut fröitu”.

“Oan d’peelutu, là…

recht, recht, tu wi t willt!”

16

Méin munn un méin zunnhu seen mer:

“Mmmmh! Wi guts ischt das,

ischt milds, super!”

Waouh! Is schmelz

villje unner méin zénn.

18

In a streich,

hen allz kesse

un hen noch génh da hunnher,

ich essen an andra

un té noch an andra.

20

Wa, was bschit?

Méin panz ischt gcheen

verous gruassi un…

“Groumich, ich man

nümmi schwétzen…”

Oh là là! Man mich

nümmi antheen.

22

Nunh binnich vill béssur

méin panz ischt lieri.

“Was hedder z’mich

lugun a?”

“Man essen as biskutinh?”

Références

Les auteurs de ce conte sont Alberto Giammaruco et Mauro Scarpa. Nous avons leur aimable autorisation pour l'utilisation pédagogique de ce conte et sa traduction dans toutes les langues du projet Lectŭrĭo+. Ce conte existe sous forme de livre aux éditions Kurumuny.