Skip to main content

Formasion

Ki ete enn sesion Miriadi ?

Finn adopte term "sesion" pou design enn peryod formasion ki varyab me ki fer pli souvan 12 semenn anviron. Pandan sa bann formasion-la, bann partisipan regroupe an ekip lokal ou an group travay kot zot interazir an interkonpreansion pou prodwir enn piblikasion ek satisfer lobzektif aprantisaz ki zot finn fixe.

Lespas formasion lor portay Miriadi

Dans sa lespas-la ena:

  • enn sistem ki finn met an plas pou ki bann lekip formater kre enn lespas nimerik adapte ar zot proze pedagozik;
  • enn katalog bann aktivite pratik  ki donn posibilite itiliz bann resours pedagozik ki finn met ansam sou form enn repertwar analitik;
  • 2 sistem referans bann konpetans: enn pou bann ki an formasion; lot pou bann formater. Sa 2 sistem referans-la pou permet donn bann sesion formasion bann lobzektif kler;
  • enn gloser bann term ki karakteriz sa bann formasion-la e ki finn tradwir dan bann lang ki servi dan bann formasion-la (ankor pe travay lor la).

Tou bann sesion

Lalis bann sesion ki finn deza ena e ki ankor pe done lor paz Sesion.

Pou partisip dan enn sesion

Pou partisip dan enn sesion, enn dimounn bizin avan tou inskrir li lor sit miriadi.net apartir paz Inskrir ou lor sit-la.

Apre, li pou kapav rant dan sesion permanan Lespas rezo pou fer so aplikasion pou vinn manb.

Lerla ki li pou ena posibilite partisip dan preparasion bann sesion dan lespas Konpoz-sesion.

Piblikasion apartir enn sesion

Dan sak sesion, bann partisipan sipoze prodwir ansam enn dokima ki paret lor sit Miriadi an tan ki enn piblikasion.