Skip to main content

Gid portay Miriadi

Pou kisann-la sa gid-la?

Sa gid-la, li la prinsipalman pou bann manb rezo Miriadi, pou bann partisipan bann sesion; me tou dimounn ki servi sa sit-la kapav biensir trouv led ki zot bizin dan sa bann paz-la.

Gid-la finn kree spesialman pou bann responsab pedagozik ki ankadre bann sesion formasion. Zot pou gagn enn led ki bizin pou itilizasion zeneral sa sistem formasion-la.

Bann dimounn ki ena bann permision neseser kapav intervenir lor sit-la pou ogmant ou modifie so konteni;  zot kapav osi kontribie enn fason ou enn lot pou update sit-la regilierman. Sa bann dimounn-la kapav an partikilie, konplet sa gid-la.

Ki dimounn modifie sa gid-la?

Li posib ki mem dimounn ki servi gid-la reper bann erer, enn form lexpresion ki pa tro kler ou bien bann mank.  Zot ki bizin fer bann komanter, sigzesion ou bien rektifie, ameliore ek konplete.  Sak paz so istorik pou indike kisann-la ki finn fer sanzman e ki bann sanzman sa dimounn-la finn fer.

Miriadi itiliz Drupal

Pou ki enn dimounn reper li dan Drupal, li bon ki li konn bann konsep ek terminolozi sa software-la