Skip to main content

Ki 'Miriadi' ete?

Enn portay

Portay Miriadi, li rezilta proze Miriadi (2012-2015). Avek letan, li pou donn posibilite maximom dimounn aprann enn gran varyete lang par bann formasion on-line ; bann formasion ki finn elabore selon bann proze pedagozik bann itilizater sa portay-la : bann ansegnan, bann institision ek lezot striktir sosial. Sel obligasion pou itiliz bann formasion-la : pratik interkonpreanzion e travay an group ek an rezo dan enn parkour formasion ki amenn a enn moman done, enn sanzman dan konfigirasion bann group-la.

Pou pratik interkonpreanzion 'on-line' 

Interkonpreanzion, li enn pratik sinp: sakenn koz dan so lang ar lezot dimounn ki fer parey pou tini enn konversasion dan bann lang diferan. Sa pratik-la nesesit enn peryod aprantisaz plizoumwin long, an fonksion bann lang ki itilize e bann repertwar/bagaz lingwistik bann partisipan. Lespas formasion portay Miriadi propoz interkonpreanzion pou bann piblikasion an komin ek lezot travay kolektif.

An mem tan ki enn partisipan pratik interkonpreanzion, li devop enn aprantisaz kolaboratif dabor avek lezot partisipan dan so group lokal, e apre, dan enn group kot bann partisipan koz diferan lang pou realiz enn proze komin. Bann senaryo pedagozik, rezilta negosiasion ki fer ant bann responsab bann group lokal.

Enn rezo

Bann dimounn ek bann diferan striktir sosial an rezo, kouma bann liniversite, lekol, NGO, lantrepriz, permet ki konsevwar ek met an komin bann proze formasion on-line, pli souvan an blended mode (on-line ek an fas-a-fas toulede).  Ala ki rezo Miriadi ete. Finn met a dispozision rezo-la, enn lespas apropriye pou bann interaksion ant so bann manb.

Pou zer tousala, pou asir menntenens sit-la, promouvwar bann aktivite ek soutenir laresers dan domenn interkonpreanzion on-line, finn kree asosiasion APICAD (Association Internationale Pour la Promotion de I'Intercompréhension à Distance) ar bann volonter ki fer parti rezo Miriadi.


'Newsletter'

Inskripsion Newsletter


Kontakte nou