Proze MIRIADI

Proze MIRIADI, « Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l'Intercompréhension à Distance », li enn proze eropein ki regroup 19 partner avek soutien finansie lazans exekitif « Education, audiovisuel et culture » (EACEA). Li reini osi bann partner asosie ki pa pe arete ogmante. So lobzektif, se kontribie pou innov lansegnma ek aprantisaz bann lang par promosion bann formasion an interkonpreanzion kot itiliz interaksion par internet.

Pou sa, proze MIRIADI, ki finn demare le 1e Desam 2012, pou met an plas an trwa-z-an, prinsipalman : enn rezo, enn rizors sennter ‘on-line’ ek enn platform pou travay a-distans.

MIRIADI, li osi enn partenarya ki benefisie lexperyans ki finn gagne a-partir plizir proze ek litilizasion diferan platform, tan o nivo litilizasion informatik ki o nivo lorganizasion bann formasion ‘on-line’. Lobzektif, se prodwir kouma bizin enn nouvo platform kot bann manb rezo pou kapav organiz bann nouvo formasion e servi bann resours ki portay MIRIADI pou met a zot dispozision. Spesifisite bann formasion internasional ki finn deza propoze, se konbinezon enn travay an fas-a-fas avek enn travay ‘on-line’ ; an partikilie, bann mem dimounn ki konstitie diferan group o-depar, reorganiz zot par laswit, selon zot preferans, an bann group pliriling.

Proze MIRIADI konsern tou dimounn : bann ki dan lekol, dan liniversite ; bann asosiasion ek bann profesionel, e li konsern tou bann lang, mem si li ena kom pwin depar, bann lang romann ek enn piblik iniversiter.

Dan manier ki proze-la pou evolie, travay ki bann partner pou fer ansam ‘on-line’, pou enn experimantasion lor seki proze-la propoz so diferan piblik pou viv; sa travay-la pou permet idantifie ek devlop enn sistem referans pou evalie bann konpetans, definir bann senario pedagozik posib pou bann sesion formasion, resansman bann aktivite, partaz bann resours ek met o-pwin bann demars dan perspektiv insersion dan ‘curriculum’.

Proze-la pou, an mem tan, devlop so striktir ki pou permet li fonksione dan letan mem kan so peryod pou finn laps.