Vés al contingut

Statuts de l'APICAD

ARTICLE PRIMER – NOMBRE

Amb la denominació de APICAD, ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL PER A LA PROMOCIÖ DE LA INTERCOMPRENSIÓ A DISTÀNCIA “APICAD” es constitueix, amb els estatuts presents, com una associació regida per la llei del 1 de juliol de 1901 i el decret del 16 d’agost de 1901, amb vocació internacional.

ARTICLE 2 – OBJECTIUS I ACCIONS

Objectius
Aquesta associació té com a objectius :
1. Reunir les persones i /o grups de persones compromeses per a promoure la intercomprensió en el món i privilegiar la pràctica de la intercomprensió a distància ;
2. Donar a conèixer la intercomprensió a un públic mot ampli així como als responsables institucionals i  associatius ;
3. Oferir un marc legal de col·laboració als socis de l’associació;
4. Desenvolupar la pràctica i l’ètica del plurilingüisme, que constitueix un imperatiu avui en dia i un repte per al futur.
Accions
L’associació
- afavoreix el funcionament i el desenvolupament de la seva  xarxa i en coordina l’activitat, amb l’objectiu de dur a terme unes accions comunes i de permetre als seus socis beneficiar de les seves experiències recíproques ;
- promou el desenvolupament, en l’àmbit de l’educació i la formació contínua al llarg de la vida, de continguts, serveis, pedagogies i  pràctiques innovadors basats en les tecnologies de la informació i de la comunicació, mitjançant una pàgina web col·laborativa multilingüe ;
- contribueix a l’enfortiment de la xarxa d’associats disposats a albergar i organitzar formacions en la intercomprensió a distància (centres de llengua ; xarxa d’instituts culturals ; establiments escolars ; associacions o altres entitats) ;
- recolza qualsevol iniciativa de valorització científica del treball sobre la intercomprensió: organitzar o afavorir reunions, pràctiques, cursos, col·loquis, jornades d’estudis internacionals, congressos i  qualsevol manifestació conforme als seus objectius ; publicar informes, fullets d’informació, revistes i documents pedagògics ;
- assegura una viabilitat a llarg termini i amb un finançament autònom per a cobrir les despeses  de funcionament i de personal;
- dinamitza les possibilitats d’extensió de la intercomprensió entre llengües romàniques a altres famílies de llengües i  més enllà de la filiació lingüística ;
- sosté les accions dutes a terme amb els responsables polítics a favor de la intercomprensió;
- fomenta la cooperació amb les associacions o organismes que tinguin uns objectius similars.

ARTICLE 3 - SEU SOCIAL

La seu social s’estableix en 306, rue Duguesclin, 69003 Lyon, Francia. Podrà ser transferida mitjançant una simple decisió del Consell d’Administració.

ARTICLE 4 - DURACIÓ

La duració de l’associació és il·limitada.

ARTICLE 5 - COMPOSICIÓ

L’associació inclou tres tipus de membres:
1 els membres honoraris
2 els membres associats
3 els membres actius o adherents

ARTICLE 6 – ADMISSIÓ

Per formar part de l’associació, cal ser admès per la junta, que es pronuncia al respecte, a cada reunió, a partir de la presentació de sol·licituds d’admissió.

ARTICLE 7 - MEMBRES – QUOTES

Membres actius
Els membres actius han de mantenir un contacte regular amb l’associació i iniciar projectes d’àmbit nacional o  regional. Per a assegurar la visibilitat i la cohesió de l’associació i mutualitzar les seves experiències, hauran d’informar el secretari general de l’associació de les accions que duen a terme.
Membres associats
Pot ser membre associat qualsevol persona que, sense complir les condicions requerides per a ser membre actiu, s’interessa pels treballs de l’associació.
Els membres associats beneficien dels mateixos drets i avantatges que els membres actius. Tot i això, no poden ser candidats als càrrecs de president o vicepresident de l’associació.
Membres honoraris
El títol de membre honorari pot ser atorgat pel Consell d’administració a les persones físiques o morals que prestin o hagin prestat uns serveis significatius a l’associació. Aquest títol atorga a aquestes persones el dret de formar part de l’Assemblea General, sense estar obligat a pagar una quota.
Els membres honoraris poden participar a l’Assemblea general i  prendre la paraula, però no tenen  dret de vot.
Els membres actius i associats paguen una quota anual, l’import de la qual el fixa l’Assemblea general a partir d’una proposició del Consell d’Administració.

ARTICLE 8. –  BAIXES

Una persona perd la seva qualitat de membre de l’associació :
- per renúncia ;
- per defunció ,
- per baixa, pronunciada per l’Assemblea general a partir d’una proposició del Consell d’Administració, per falta recurrent de pagament de la quota
- per baixa, pronunciada per l’Assemblea general a partir d’una proposició del secretari general, per una acció contrària als objectius de l’associació.

ARTICLE 9. - AFILIACIÓ

La present associació pot adherir-se a altres associacions, unions o reagrupacions per decisió del Consell d’Administració.

ARTICLE 10. - RECURSOS

La present associació es basa en un model econòmic que s’inspira en els principis econòmics dels programes informàtics lliures combinant voluntariat i professionalisme.
Els ingressos anuals de l’associació inclouen:
1. els drets d’inscripció, quotes i subscripcions dels seus membres ;
2. les subvencions dels estats, de les entitats territorials, dels municipis i dels establiments públics i  privats, o fins i tot de la Comissió Europea ;
3. els recursos creats a títol excepcional i, si cal, amb el consentiment de l’autoritat competent (col·lectes, conferències, tómboles, bingos, loteries, concerts, balls, festes i /o espectacles, etc., o altres esdeveniments autoritzats en benefici de l’associació);
4. el producte de les vendes, dels ingressos publicitaris i de les retribucions percebudes per servei rebut.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’Assemblea general Ordinària inclou tots els membres de l’associació sigui quin sigui el títol que ostentin.
L’Assemblea general de l’associació és convocada al menys cada dos anys pel president i es celebra normalment a l’ocasió d’un congrés mundial ; es pot convocar també en altres moments, sigui per via presencial o per via electrònica, a petició del president, de dos terços del Consell d’administració o d’una quarta part dels membres actius.
Els membres de l’associació són convocats pel secretari, al menys quinze dies abans de la data fixada. L’ordre del dia figura en les convocacions.
El president, assistit pels membres de la Junta, presideix l’Assemblea i exposa la situació moral o l’activitat de l’associació.
El tresorer ret compte de la seva gestió i sotmet els comptes anuals (balanç comptes de resultats  de i  annexos) a l’aprovació de l’Assemblea.
L’Assemblea general fixa l’import de les quotes anuals i del dret d’entrada que han d’abonar les diferents categories de membres.
Només es poden tractar els punts inscrits a l’ordre del dia.
Les decisions es prenen per  majoria de vots dels membres presents o representats.
Una vegada acabat l’ordre del dia, es procedeix a la renovació dels membres sortints del Consell.
El quòrum s’estableix a la meitat del total dels membres de l’associació ; cada membre pot tenir dues procuracions, en cas que alguns membres no puguin participar a la reunió. En cas d’empat, el vot del president es  diriment.
Totes les deliberacions es prenen a mà alçada, excepte l’elecció dels membres del Consell.
Les decisions de les Assemblees Generals s’imposen a tots els membres, inclosos els absents o representats.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Si es necessari, o a petició de la meitat més u dels membres inscrits, el president pot convocar una Assemblea general extraordinària, seguint les modalitats previstes  als presents estatuts  i  únicament per a la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, o pels actes relatius als  bens immobles.
Les modalitats de convocació són les mateixes que per a l’Assemblea general ordinària.
Les deliberacions es prenen amb la majoria dels membres presents.

ARTICLE 13 - CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

L’associació es dirigida per un Consell d’administració. Els seus membres són elegits per  l’Assemblea general per a un període de 4 anys. El president i els vicepresidents poden ser elegits dues vegades seguides amb les mateixes funcions. Tot i això, un vicepresident que hagi exercit un mandat de vuit anys podrà presentar-se a la presidència.
El Consell d’administració es reuneix al menys una vegada a l’any, presencialment o a distància, i  cada vegada que el convoca el president o ho sol·licita al menys una quarta part dels seus membres.
Cada membre pot rebre només una procuració d’un membre absent.
Les sessions del Consell de Administració es consideren vàlides sempre que la majoria absoluta dels membres estiguin presents o representats. En cas de falta de quòrum, cal convocar un nou Consell d’administració en un termini màxim d’un mes i la sessió d’aquest nou Consell es considera vàlida, sigui quin sigui el nombre dels membres presents o representats.
Una proposició d’ordre del dia de la reunió s’envia als membres del Consell d’administració al menys un mes abans de la reunió, i pot ser modificada fins a la vigília de la reunió.
En cas que hi hagi vacants, el Consell procedeix de manera provisional a la substitució dels seus membres. Aquesta substitució es declara definitiva durant l’Assemblea general següent. Els poders dels membres així elegits prenen fi a l’expiració del mandat dels membres substituïts.
Les decisions es prenen amb majoria de vots; en cas d’empat, el vot del president es diriment.
L’acta de cada reunió, establerta pel president i el secretari general, s’envia a cada membre del Consell d’administració i als membres actius de l’associació en un termini de tres mesos. Les  actes són signades pel president  i el secretari general.
Comissions de treball
El Consell d’administració pot crear comissions de treball sobre qualsevol tema estudiat per l’Assemblea general o per ell mateix ; el Consell d’administració delega un dels seus membres per ser membre nat de la comissió de treball creada.

ARTICLE 14 – LA JUNTA

El Consell d’administració elegeix entre els seus membres una Junta que inclou :
- un president;
- dos vice-presidents;
- un secretari general ;
- un tresorer.
La Junta :
- s’encarrega dels assumptes corrents de l’associació durant els períodes intermedis entre les reunions del Consell d’administració i amb conformitat amb les decisions preses per aquest Consell, en estreta col·laboració amb el secretari general ;
- prepara l’ordre del dia i les proposicions per a debatre en els consells d’administració ;
- s’encarrega de la difusió de la informació ;
-  estableix els contactes amb els membres;
- decideix sobre l’oportunitat i les condicions de realització de les missions encarregades als membres del Consell d’administració així com al secretari general;
- és responsable de les relaciones exteriors de l’associació.

ARTICLE 15 – INDEMNITZACIONS

Totes les funcions, incloses aquelles dels membres del Consell d’administració i de la Junta, són gratuïtes i voluntàries. Només les despeses ocasionades pel compliment del seu mandat es  reemborsen, amb justificants. L’informe de finances es presenta a l’Assemblea general ordinària inclou els  reemborsaments de les despeses de missió, de desplaçament o de representació.

ARTICLE 16 - REGLAMENT INTERN

El Consell d’administració estableix un reglament intern, que fa aprovar a l’Assemblea general.
Aquest reglament té com a objectiu fixar els diferents punts que no estiguin previstos pels presents estatuts, en particular els que tractin de l’administració interna de l’associació.

ARTICLE 17 - DISSOLUCIÓ

L’associació només pot ser dissolta per una Assemblea general extraordinària.
La dissolució es pot decidir  només amb una majoria de dos terços dels membres presents o representats.
En cas de dissolució, l’Assemblea general nomena un o diversos comissaris encarregats de la liquidació dels bens de l’associació ; atribueix l’actiu net de l’associació a una organització internacional de caràcter filantròpic.


Elaborat a Lyon  el dinou (19) de juny de 2014,


El president , Jean-Pierre Chavagne


La secretària general, Sandra Garbarino